ПРИЗНАВАНЕ НА ЗАВЪРШЕН ПЕРИОД, КЛАС, ЕТАП, НА ЗАВЪРШЕНА СТЕПЕН НА УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ, ИЗДАДЕНИ ОТ УЧИЛИЩА НА ЧУЖДИ ДЪРЖАВИ!!!

Моля изтеглете заявлението от тук:

Легализацията на документ – Апостил във Великобаритания: 

https://www.llsuk.com/fco-legalisation 

ПРИЗНАВАНЕ НА ЗАВЪРШЕН ПЕРИОД, КЛАС, ЕТАП, НА ЗАВЪРШЕНА СТЕПЕН НА УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ И/ИЛИ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ДОКУМЕНТИ, ИЗДАДЕНИ ОТ УЧИЛИЩА НА ЧУЖДИ ДЪРЖАВИ

Необходими документи:

Лицата, които желаят да им бъдат признати завършен период или клас за класовете от VІІ до ХII включително, за етап от гимназиалната степен, както и признаването на средно образование и/или на професионална квалификация по документи, издадени от чужди държави, следва да подадат следните документи:

 1. Заявление по образец (Заявления се получават в стая № 22, или от сайта на РУО – Пловдив http://www.ruobg.com. В тях следва да са попълнени всички реквизити).
 2. Документ за училищно образование и/или професионална квалификация – оригинал или копие, заверено от нотариус или от училището, издало документа. Документите следва да са снабдени с АПОСТИЛ, с изключение на документи от страните: 

АВСТРИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН,  АЛБАНИЯ, АЛЖИР, АРМЕНИЯ, БЕЛАРУС, ВИЕТНАМ, ГРУЗИЯ, ГЪРЦИЯ, ИСПАНИЯ, ИТАЛИЯ, ЙЕМЕН, КИПЪР, КИТАЙ, КНДР, КУБА, КУВЕЙТ, ЛИБИЯ, ЛИВАН, МАКЕДОНИЯ, МОНГОЛИЯ, ПОЛША, РУМЪНИЯ, РУСИЯ, СИРИЯ,  УЗБЕКИСТАН, УКРАЙНА, УНГАРИЯ, ФРАНЦИЯ, ЧЕШКА РЕПУБЛИКА, СЛОВАШКА РЕПУБЛИКА, СЪРБИЯ, БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА,  ХЪРВАТИЯ,  ЧЕРНА ГОРА И СЛОВЕНИЯ.

 1. Документ, в който се посочва какви права дава документът за училищно образование и/или професионална квалификация за продължаване на образованието, когато това не е посочено в документа по т. 2, – оригинал или копие, заверено от нотариус или от училището, издало документа.
 2. Справка за изучаваните учебни предмети с хорариума на учебните часове и поставените оценки, ако не са вписани в документа по т. 2 – оригинал или копие, заверено от нотариус или от училището, издало документа.
 3. Документите трябва да бъдат преведени на български език по един от двата посочени по-долу начина:
 • от консулски или дипломатически служител в държавата по произход на документа;
 • от оторизирана от Министерството на външните работи на Република България Агенция за преводи, при което е необходимо подписът на преводача, положен в извършения от него превод, да бъде нотариално удостоверен в Р. България.
 1. Документ за последен завършен клас в българско училище – в оригинал или копие, заверено от училището.
 2. Документ за платена държавна такса – в оригинал.
 3. Копия на пълния комплект документи.

 

Подаване на документи: 

Документите се подават в деловодството на РУО – Пловдив, ( гр. Пловдив, ул. Цариброд 1, ет. 2, стая 22 ) всеки работен ден от 09:00 до 17:30 часа от физически лица – пълнолетни граждани:

 • лично – с документ за самоличност;
 • от родителите, съпруг/а– с документ, удостоверяващ гражданското състояние;
 • от други лица – с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа, в което изрично е посочено, че съответното лице е упълномощено, конкретно да подава заявление до РУО – Пловдив за признаване на завършен етап на училищно обучение, степени на образование или професионална квалификация.
 • от адвокат с изрично адвокатско пълномощно и копие от адвокатска карта, заверена към съответната година, съгласно чл.24, ал.1, т.3 от ЗА.

Такси, които се внасят за признаване:

 1. 25 лева –за признаване на документ за завършен етап на училищно обучение, издаден от училища на чужда държава;
 2. 35 лева – за признаване на документ за завършена степен на образование и професионална квалификация, издаден от училища на чужди държави и издаване на удостоверение.
 3. Такси не се събират, когато лицата, които искат признаване, са в задължителна училищна възраст.

 Държавната такса се внася по два начина:

 1.  На сметката на РУО – Пловдив, преди подаване на документите:

 BG64UNCR75273154636001

BIC код UNCRBGSF, Уникредит Булбанк, клон „Батенберг”- Пловдив

(в платежния документ следва да са вписанитрите имена на лицето, на което се признава завършен етап на училищно обучение или степен на образование; основание за плащане: „признаване на завършен етап или степен на училищно образование и/или на професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави“).

 1. Чрез ПОС терминал, разположен в деловодството на РУО – Пловдив (ет. 2, стая 22при подаване на документите.

(ПОС терминалът позволява извършване на парични преводи, посредством дебитни или кредитни карти. Банковите карти, които приема устройството са Visa, Visa Electron, MasterCard и Maestro).

Комисията се произнася по всеки конкретен случай на признаване в срок до един месец от датата на представяне на изискуемите документи.

Протоколът с решенията на комисията се публикува на сайта на РУО – Пловдив http://www.ruobg.com след заседанието ѝ. Протоколът съдържа входящ номер и решението на комисията – признава или отказва.

Удостоверенията и оригиналите на документите се получават, след публикуването на протокола:

 • Лично или чрез пълномощник, упълномощен с нотариално заверено пълномощно,от звеното за административно обслужване при Регионално управление на образованието – Пловдив(ет. 2, стая  24);
 • Чрез лицензиран пощенски оператор, с предварително декларирано желание.

 

Комисията се произнася по всеки конкретен случай на признаване в срок до един месец от датата на представяне на изискуемите документи. Този срок може да бъде удължен, в случай че подадените документи се окажат недостатъчни за вземане на решение и се налага съответната комисия да изиска допълнителна информация. В случай, че са налице нередности по представените документи и срокът за произнасяне на комисията съвпада с времето на учебните занятия, учениците от VII клас до последен гимназиален клас могат да посещават училище с разрешение на комисията, приела за разглеждане документите. За целта ученикът (родителят) подава молба до началника на РУО – Пловдив, като посочва училището, в което желае да продължи обучението си.

Учениците, обучавали се една или повече учебни години в училище на чужда държава, могат по своя преценка, а за непълнолетните по преценка и желание на родител (настойник или попечител) да повторят в българско училище последния признат клас. При изразено писмено желание на лицето или родителя (настойника или попечителя) до директора на училището то не полага приравнителни изпити за класа, който повтаря.

 

www.ruobg.com   

Област Благоевград

Адрес: 2700, ул.“Тракия“ 2
тел.: 073 88 52 73
факс: 073 88 52 68
e-mail: mail@rio-blg.comrio_blagoevgrad@mon.bg
web: http://www.rio-blg.com/

Област Бургас

Адрес: 8000, ул.“Гладстон“ 150
тел.: 056 81 32 49
факс: 056 81 32 59
e-mail: rioburgas@gmail.comrio_burgas@mon.bg
web: http://www.rioburgas.org/

Област Варна

Адрес: 9000, ул. „Цар Симеон I“ 32
тел.: 052 687 480; 052 687 483
факс: 052 632 298
e-mail: ruo@ruo-varna.bgrio_varna@mon.bg
web: http://ruo-varna.bg

Област Велико Търново

Адрес: 5002, ул.“Арх. Георги Козаров“ 1
тел.: 062 616 314
факс: 062 628 037
e-mail: rio_vt@vali.bg
web: http://riovt.org/

Област Видин

Адрес: 3700, пл. „Бдинци“ 2А, ет. 12, п.к.23
тел.: 094 60 17 31;
факс: няма
e-mail: iomon-vidin@dir.bgrio_vidin@mon.bg
web: http://rio-vidin.org

Област Враца

Адрес: 3000, ул.“Софроний Врачански“ 6
тел.: 092 624 643
факс: 092 624 643
e-mail: rio_vraca@mon.bg
web: http://www.ruobg.com

Област Габрово

Адрес: 5300, ул. Брянска № 30, ет.7
тел.: 066 80  68 53
факс: 066 80  68 53
e-mail: rio_gabrovo@yahoo.comrio_gabrovo@abv.bg
web: http://ruo-gabrovo.org

Област Добрич

Адрес: 9300, пл.“Свобода“ 5, ет.3
тел.: 058 602 307
факс: 058 605 467
e-mail: riodobrich@gmail.comrio_dobrich@mon.bg
web: http://www.riodobrich.ucoz.org

Област Кърджали

Адрес: 6600, ул.“Миньорска“ 1, ет. 3
тел.: 0361 60-4-10
факс: 0361 60-4-20
e-mail: riokardjali@abv.bgrio_kardjali@mon.bg
web: http://www.ruobg.com

Област Кюстендил

Адрес: 2500, ул.“Демокрация“ 55, ет. VI
тел.: 078 550 076
факс: 078 550 076
e-mail: io_mon_kst@abv.bgrio_kjustendil@mon.bg
web: http://www.rio-kyustendil.com

Област Ловеч

Адрес: 5500, ул. „Търговска“  № 43, ет.10
тел.: 068 60 38 06
факс: 068 60 38 07
e-mail: ruo_lovech@abv.bgrio_lovech@mon.bg
web: http://ruo-lovech.com

Област Монтана

Адрес: 3400, пл. Жеравица, 1, ет.7
тел.: 087 922 0300
факс: няма
e-mail: io_montana@yahoo.comrio_montana@mon.bg
web: http://web.net-surf.net/riomontana

Област Пазарджик

Адрес: 4400, ул.“Пейо Яворов“ 1
тел.: 034 44 62 70
факс: няма
e-mail: rio-pz@cybcom.netrio_pazardjik@mon.bg
web: http://riopz.com

Област Перник

Адрес: 2300, ул.“Св.св.Кирил и Методий“ 11
тел.: 076 60 48 30
факс: няма
e-mail: rio_pernik@mon.bg
web: http://www.ruobg.com

Област Плевен

Адрес: 5800, ул.“Д.Константинов“ 23, ет.3, п.к.4
тел.: 064 800 954;
факс: 064 841 272
e-mail: ruo_pleven@yahoo.comrio_pleven@mon.bg
web: http://www.ruobg.com

Област Пловдив

Адрес: 4000, ул.“Цариброд“ 1
тел.: 032 62 89 80; 032 63 49 15
факс: 032 63 18 47
e-mail: rioplovdiv@gmail.comrio_plovdiv@mon.bg
web: http://www.ruobg.com

Област Разград

Адрес: 7200, ул.“Бели лом“ 40, п.к.21
тел.: 084 61 11 17
факс: 084 66 09 34
e-mail: rio_razgrad@mbox.contact.bg ; rio_razgrad@mon.bg
web: http://www.ruo-razgrad.com

Област Русе

Адрес: 7000, ул.“Църковна независимост“ 18
тел.: 082 83 45 32
факс: 082 82 33 42
e-mail: rio_ruse@mon.bgmail@rio-ruse.org
web: http://www.rio-ruse.org

Област Силистра

Адрес: 7500, ул.“Шар планина“ 75, п.к.286
тел.: 086 82 39 54; 086 82 39 58
факс: 086 82 39 58
e-mail: rio_silistra@mbox.contact.bg ; rio_silistra@mon.bg
web: http://www.ruobg.com/

Област Сливен

Адрес: гр. Сливен, бул. „Братя Миладинови“ 18, ет.2
тел.: 044 611 002
факс: 044 663 011
e-mail: rio_sliven@mon.bgrio_sliven@abv.bg
web: http://www.rio-sliven.org

Област Смолян

Адрес: 4700, ул.“България“ 14
тел.: 0301 62 453
факс: 0301 62 453
e-mail: rio_sm@abv.bg ; rio_smolian@mon.bg
web: http://www.ruobg.com/selectrio

Област София-град

Адрес: ул.“Антим І“ № 17, п.к. 1303
тел.: 02/ 935 60 50
факс: 02 988 39 37
e-mail: rio_sofia_grad@mon.bg
web: http://www.ruo-sofia-grad.com

Област София-регион

Адрес: бул.“Цариградско шосе“ 125, бл.5, ет.4
тел.: 02/ 971 02 99;  02/ 873 64 22
e-mail: rio_sfo@abv.bg ; rio_sofia_oblast@mon.bg
web: http://www.ruobg.com

Област Стара Загора

Адрес: 6000, ул. „Барейро“ 9
тел.: 042 / 252 129; 042/ 621 958
e-mail: rio_sz@abv.bgrio_stara_zagora@mon.bg
web: http://ruobg.com

Област Търговище

Адрес: 7700, ул.“Иван Вазов“ 1, ет.2
тел.: 0601 6 28 37, 0601 6 28 34
факс: 0601 6 33 19
e-mail: riotg@abv.bg ; rio_targovishte@mon.bg
web: http://www.riotargovishte.com

Област Хасково

Адрес: град Хасково, ул. „П. Евтимий“ № 2, ет.2
тел.: 038 65 00 60
факс: 038 62 25 03
e-mail: rio_haskovo@mon.bg
web: http://www.ruobg.com

Област Шумен

Адрес: 9700, ул.“Цар Калоян“ 1, п.к. 56
тел.: 054 800 373
факс: 054 800 373
e-mail: ruoshumen@gmail.comrio_shumen@mon.bg
web: http://ruo-shumen.org

Област Ямбол

Адрес: Ямбол, ул.“Жорж Папазов“ 6

тел.: 046/685 312; 046/685 313

e-mail: rio@yambollan.com ; rio_yambol@mon.bg
web: http://www.ruobg.com